سه شنبه 13 خرداد ماه 1399
Module Border Module Border
  خانواده 

نق زدن موقوف

راهنمای گام به گام برای برطرف کردن نق زدن فرزندتان(3)

 

 

خلاصه مرحله دوم

اگر فرزند شما چیزی را بدون نق زدن بخواهد

 

الف. در صورت امکان خواسته او را برآورده کنید.

ب. در صورت عدم امکانف به فرزند خود بگویید که چرا نمی توانید و کی می توانید خواسته او را تحقق بخشید.

ج. از کودک خود برای خوب صحبت کردن تشکر کنید.

اگر فرزند شما نق زد

د. بدون انتقاد، در یک جمله احساس خود را در مورد نق زدن وی بیان کنید و از او بخواهید که خواسته خود را با روش مطلوب بیان کند.

ه. اگر واکنش فرزند شما مناسب بود به بند الف برگردید.

و. اگر فرزند واکنشی نشان نداد و یا دوباره نق زد، یک بار دیگر به او بگویید که درست بیان کند.

ز. اگر واکنش فرزند شما مناسب بود به بند الف برگردید.

ح. اگر کودک واکنشی نشان نداد و یا دوباره نق زد، بی اعتنایی کنید.

ط. اگر نهایتاً کودک شما به طور مناسب صحبت کرد به بند الف برگردید.

این کار را چهار روز ادامه دهید.

هنگامی که خلاصه مرحله دوم را خواندید و خوب درک کردید، این جمله را علامت بزنید.

برنامه: پس از خواندن کل برنامه و پس از انجام دادن مرجله اول با فرزند خود، مرحله دوم را به مدت چهار روز انجام دهید. سپس مرجله سوم را آغاز کنید.

 

 

مرحله سوم: بی اعتنایی کردن به نق زدن

هم اکنون، بدون شک، فرزند شما قادر است واکنش صحیحی بدون نق زدن داشته باشد، اگرچه ممکن است همواره این گونه نباشد. علاوه بر آن، احتمالاً مراحل گذشته فرزندتان را وادار ساخته است که به یادآوری ها یا راهنمایی های شما برای صحیت کردن صحیح وابستگی پیدا کرده باشد. مرجله سوم به گونه ای طرح ریزی شده است که فرزند شما خودش مستقلاً در صحبت کردن بدون نق استوارتر شود.

وقتی فرزند شما نق می زند: این موضوع برای بسیاری از مردم مشکل ترین بخش برنامه است. وقتی فرزند شما نق می زند، تمام آنچه باید انجام دهید این است که کاملا بی اعتنایی کنید. با کودک خود صحبت نکنید؛ هرچقدر او نق زد، شما توجه نکنید و اهمیت ندهید. توجه ظاهری مانند در آغوش گرفتن، نوازش کردن، کتک زدن و مانند آن نشان ندهید. در صورت امکان حتی به او نگاه هم نکنید. اگر احساس می کنید که عدم انجام دادن این کارها برایتان سخت است، برخیزید و کمی راه بروید، یا به اتاق دیگری بروید.

پابرجا ماندن در این مرحله به طور کامل بسیار مهم است. برای مدتی بی اعتنایی کنید، اما قبل از اتمام نق زدن وی، به او توجه کنیدف او یاد می گیرد که راه جلب توجه شما نق زدن است، ولی با صدای بلندتر و به مدت طولانی تر. در این گونه موارد خود را کنترل کنید و هرگز توجه نکنید، زیرا نق نق طولانی نخواهد بود.

 

وقتی فرزند شما نق نمی زند: وقتی کودک شما بدون نق زدن صحبت می کند، او را تشویق کنید، بگویید طرز صحبت کردنش را دوست دارید. در صورت امکان درخواست او را برآورده کنید، البته اگر درخواستی داشته باشد. در صورت امکان به فرزندتان بگویید که دلیلش چیست و زمان دقیق تحقق درخواستش را بیان کنید. حتی در مواردی که فرزند شما نق می زند و سپس به طور مطلوب صحبت می کند نیز پاداش مذکور را بدهید.

 

خلاصه مرحله سوم

اگر کودک شما چیزی را بدون نق زدن بخواهد

 

الف. درصورت امکان خواسته او را برآورده کنید، حتی اگر در ابتدا نق زده باشد.

ب. در صورت امکان، به فرزند خود بگویید چرا نمی توانید و کی می توانید خواسته اش را محقق بخشید.

ج. از فرزند خود برای خوب صحبت کردن تشکر کنید.

اگر فرزند شما نق زد

د. کاملا بی اعتنایی کنید.

ه. اگر نهایتاً کودک شما درست صحبت کرد به بند الف برگردید.

این کار را چهار روز ادامه دهید.

 

هنگامی که خلاصه مرحله سوم را خواندید و کاملا فهمیدید این جمله را علامت بزنید.

برنامه: پس از آن که مرحله دوم را با کودک خود به مدت چهار روز اجرا کردید، مرحله سوم را نیز چهار روز آزمایش کنید، سپس به مرحله چهارم بروید.

مرحله چهارم: پاداش دادن برای صحبت کردن مناسب در اولین بار

 

این مرحله بسیار شبیه به مرحله سوم است، فقط با یک استثناء. اگر فرزند شما مجدداً نق زد، بی اعتنایی کنید. پس از آنکه فرزندتان چیزی را مجدداً با نق زدن از شما خواست و طی سه دقیقه آن را تکرار کرد، باید به او بگویید:«اگر اولین بار بدون نق زدن از من خواسته بودی، می توانستم به تو گوش بدهم. پنج دقیقه دیگر دوباره بگو.» اگر فرزند شما پس از پنج دقیقه بدون نق زدن سؤال کرد، به او پاداش دهید. اگر دوباره نق زد، بی اعتنایی کنید. درصورتی که فرزند شما از ابتدا به طور صحیح سؤال کرد، حتماً به او پاداش دهید.

هدف از این مرحله کمک کردن به فرزندتان است که یاد بگیرد از همان بار اول بدون نق صحبت کندو این مرحله را دو روز ادامه دهید.

خلاصه مرحله چهارم

اگر فرزند شما چیزی را بدون نق زدن بخواهد

 

الف. درصورت امکان خواسته او را برآورده کنید، حتی اگر در ابتدا نق زده باشد.

ب. در صورت امکان، به فرزند خود بگویید چرا نمی توانید و کی می توانید خواسته اش را محقق بخشید.

ج. از فرزند خود برای خوب صحبت کردن تشکر کنید.

اگر فرزند شما نق زد

د. کاملا بی اعتنایی کنید.

ه. اگر کودک شما در عرض 3 دقیقه درخواست خود را که برای آن، بار اول نق زده بود، تکرار کرد به او بگویید:«اگر از اول بدون نق زدن صحبت کرده بودی، می توانستم گوش بدهم. پنج دقیقه دیگر از من سؤال کن.»

و. اگر فرزند شما باز هم نق زد، بی اعتنایی کنید.

ز. اگر پس از پنج دقیقه فرزند شما بدون نق زدن خواسته خود را تکرار کرد، به بند الف برگردید.

این کار را دو روز انجام دهید.

زمانیکه خلاصه مرحله چهارم را خواندید و آن را کاملاً درک کردید، این جمله را علامت بزنید.

برنامه: پس از تمام کردن مرحله سوم طی چهار روز با فرزند خود، مرحله چهارم را برای دو روز آغاز کنید. سپس مرحله پنجم را شروع کنید.

مرحله پنجم: روش نهایی

اکنون در مرحله نهایی برنامه هستید. پیشنهاد می کنیم که این مرحله را برای همیشه ادامه دهید. شبیه مرحله چهارم است به استثنای اینکه به کودک خود نمی گویید که خود را پنج دقیقه بعد تکرار کند. در صورتی که فرزند شما نق زد، بی اعتنایی کنید. همچنین حتی اگر گفته ی خود را قبل از پنج دقیق مذکور صحیح بیان کرد، بی اعتنایی کنید، مگر اینکه پنج دقیقه گذشته باشد. اگر فرزند شما حداقل پنج دقیقه پس از نق زدن، به طور معقول صحبت کرد یا تکرار کرد، به او پاداش دهید و از او تشکر کنید.

 

خلاصه مرحله پنجم

 

اگر فرزند شما چیزی را بدون نق زدن بخواهد

الف. درصورت امکان خواسته او را برآورده کنید، حتی اگر در ابتدا نق زده باشد.

ب. در صورت امکان، به فرزند خود بگویید چرا نمی توانید و کی می توانید خواسته اش را محقق بخشید.

ج. از فرزند خود برای خوب صحبت کردن تشکر کنید.

اگر فرزند شما نق زد

د. کاملا بی اعتنایی کنید.

ه. اگر فرزند شما آنچه را که برایش نق زده بود طی پنج دقیقه تکرار کرد، بی اعتنایی کنید.

و. اگر پنج دقیقه ی بعد بدون نق ردن سؤال کرد به بند اول برگردید.

برای همیشه ادامه دهید.

هنگامی که خلاصه مرحله پنجم را خواندید و متقاعد شدید، این جمله را علامت بزنید.

 

اگر فرزند شما فقط هنگامی که از او می خواهید کاری انجام دهد، نق می زند

اگر این تنها موقعی است که نق زدن اتفاق می افتد، رفع و علاج آن بسیار آسان است. فقط از ابتدا به طور کامل به نق زدن او بی اعتنایی کنید. این کار شما را از شر نق نق او، بدون استفاده از روش درمان دیگری، خلاص می کند.

حرف آخر

امیدوار هستیم که این برنامه برای شما مفید واقع شده و زندگی شما و فرزندتان را شیرین تر گردانده باشد.

مجله اينترنتي باعلم

https://baelm.net

 

Module Border Module Border
ورود |عضويت
Copyright (c) 1399/03/13 باشگاه خانواده کارکنان جهادکشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا