شنبه 31 فروردین ماه 1398
Module Border Module Border
  شعر 

 

بهار  در شعر برخی شاعران بزرگ

 

خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست ؟

 

ساقی کجاست ؟  گو!  سببِ انتظار چیست ؟

 

( حافظ  / غزل 65 )

 

آمد بهار عاشقان ، تا خاکدان بُستان شود

 

آمد ندای ِآسمان ، تا مرغ ِجان پَرّان شود!

 

( مولانا  / غزل 536 )

از آمدن ِبهار و از رفتن ِدی

 

اوراق ِوجود ما، همی گردد طی

 

می خور! مخور اندوه،  که فرمود حکیم

 

غمهای جهان چو زهر و تریاقش مِی

 

( خيام  / رباعي 158 )

 

 

 

آب زنید راه را، هین ! که نگار می‌رسد!

 

مژده دهید باغ را، بوی بهار می‌رسد!

 

( مولانا  / غزل 549 )

 

 

 

روز ِبهارست،  خیز!  تا به تماشا رویم

 

تکیه بر ایام نیست ، تا دگر آید بهار

 

( سعدي  / غزل 296 )

بهار آمد، بهار آمد، بهار مُشکبار آمد

 

نگار آمد، نگار آمد، نگار بُردبار آمد

 

( مولانا  / غزل 569 )

 

 

 

بهار آمد، ازگلستان  گل چنیم

 

ز روی زمین،  شاخ سنبل چنیم

 

( فردوسي  / بخش 8  -  منوچهر )

 

 

 

غیر ِبهار ِجهان، هست بهاری نهان

 

ماه رُخ و خُوش دهان،  باده بده ساقیا!

 

(  مولانا  /  غزل 211 )

 

 

 

 

تا یاد ِلبت نبُوْد گلهای بهاری را

 

حَقا که اگرهرگز، یک گُل ز چمن خندد!

 

(  عطار  / غزل  176 )

 

مهِ دی رفت و بهمن هم، بیا! که نوبهار آمد

 

زمین سرسبز و خرم شد، زمان لاله زار آمد

 

درختان بین که چون مستان ،همه گیجند و سرجنبان

 

صبا برخواند افسونی،   که گلشن بی‌قرار آمد

 

(  مولانا  /  غزل 581 )

 

 

الا! ای دلربای خوش ،بیا ! کامد بهاری خوش

 

شراب تلخ ما را دِهْ، که هستْ اینْ روزگاری خوش

 

(  سنايي   /  غزل 198 )

 

خبرت هست که جانْ مست شد از جام بهار!

 

سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شد

 

خبرت هست ز دزدی دی دیوانه

 

شَحنه عدل بهار آمد و او پنهان شد!

 

(  مولانا  /  غزل 782 )

 

 

 

هست ایام عید و فصل بهار

 

جشن جمشید و گردش گلزار

 

ای نگار بدیع، وقت صبوح

 

زود برخیز! و راح روح بیار

 

( منوچهري  / رباعي  6 )

عالمْ ،چهارْ فصلست، فصلیْ خلاف ِفصلی

 

با جنگ ِچارْ دشمن، هرگز قرار ماند؟

 

پیش آ بهار خوبی! تو اصل ِفصل‌هایی

 

تا فصل‌ها بسوزد، جملهْ بهار ماند!

 

(  مولانا  /  غزل 857 )

 

 

 

ز باغ، ای باغبان، ما را همی بوی بهار آید

 

کلیدِ باغ ِما را دِه!  که فردامان به کار آید

 

( فرخي سيستاني  /  ترجيعات )

 

 

 

امروز، روز ِشادی و امسالْ ، سال ِلاغ!

 

نیکوستْ حال ِما، که نکو بادْ حال ِباغ

 

آمد بهار و گفت به نرگس، به خنده گل:

 

چشم ِمن و تو روشن، بی‌روی ِزشت ِزاغ!

 

(  مولانا  /  غزل 1298 )

دراین‌ گلشنْ مَپُرسید از بهار، اعتبار ِمن

 

چوگلْ آیینه‌ای دارم‌ ،که خونْ‌کردند آبش را

 

(  بيدل دهلوي  / غزل 90 )

 

 

 

آمدْ بهار ِخرم و آمدْ رسول ِیار!

 

مستیم و عاشقیم و خُماریم و بی‌قرار

 

ای چشم و ای چراغ، روان شو به سوی ِباغ

 

مگذارْ شاهدان ِچمن را در انتظار!

 

(  مولانا  /  غزل 1121 )

بیا ، بیا ! که نسیم ِبهار می‌گذرد

 

بیا ! که گُل ز رُخَتْ شرمسارْ می‌گذرد

 

بیا ! که وقت ِبهار است و موسم ِشادی

 

مدارْ منتظرم ! وقت ِکارْ می‌گذرد

 

(  عراقي  /  غزل 70 )

 

 

 

خامُش! که بهار آمد، گُل آمد و خار آمد

 

از غیبْ بُرون جَسته، خوبانْ جهت ِدعوت!

 

(مولانا  / غزل  326 )

دیدی که نسیم ِنوْبهاری ِبِوَزید!

 

ما را ز بهارِ ِما نسیمی نرسید

 

دردا! که چُوْ گُل ، پَردهٔ خلوتْ بِدَرید

 

آن گلْ‌رُخ ِما،  پرده نشینی بِگُزید

 

(  خاقاني  /  رباعي  122 )

 

 

 

از بهارانْ کِی شود سَرسبزْ سنگْ؟

 

خاکْ شُو! تا گُل نُمایی رنگْ رنگْ

 

سالها تو سنگْ بودی دلْ‌خراش

 

آزمون را یک زمانیْ خاکْ باش!

 

( مولانا  /  مثنوي – دفتر اول )

گُلانِ ِفصل ِبهاران ، هفته‌ای بی

 

زمان ِوصل ِیاران، هفته‌ای بی

 

غنیمت دان وصال ِلاله رُویان

 

که گُل در لاله زاران، هفته‌ای بی

 

( بابا طاهر  / دوبيتي 319 )

 

 

 

بهار آمد، بهار آمد، سلام ْآوَردْ مستان را!

 

از آن پیغامبر ِخوبان، پیامْ آوَردْ مستان را!

 

(مولانا  / غزل 62 )

بهار آمد، بهار آمد، بهار خوش عُذار آمد

 

بهار آمد ، بهار آمد، بهار آمد ...

 

http://javanrouh.blogfa.com/post/116

 

 

Module Border Module Border
ورود |عضويت
Copyright (c) 1398/01/31 باشگاه خانواده کارکنان جهادکشاورزی استان اصفهان
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا